magnifier apeiron

Međunarodna naučno - stručna konferencija N A S I L N I Č K I      K R I M I N A L I T E T "etiologija, fenomenologija, suzbijanje"

23. i 24. juni 2011. godine
Banja Luka - Bosna i Hercegovina

Prva međunarodna konferencija
"Nasilnički kriminalitet" održaće se 23.06.2011. godine u organizaciji Panevropskog univerziteta ''Apeiron'' Banja Luka.

 

Cilj konferencije će biti da se kroz prezentaciju naučnih i stručnih radova širokog spektra naučnih i stručnih radnika iz predmetne oblasti analizira, osvjetli i definiše nasilnički kriminalitet,
a posebno da se da ocjena o stepenu efikasnosti u suzbijanju ove složene i teške kriminalne i društveno negativne pojave.